Вие се намирате тук

Начало Новини Администратор

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 100  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие
Администратор

Администратор

Уеб сайт:: http://www.dveplus.com
Понеделник, 24 Май 2021 13:57

ОП "СУОИ" - с нов дизайн

Считано от 22 май 2021 година Общинско Предприятие "Стопанисване и управление на общински имоти" разполага с нова интернет страница с подобрен дизайн удобен за всички видове мобилни и настолни устройства.

Можете да посетите новата страница на адрес: https://opsuoi.com

Петък, 21 Май 2021 12:13

ПОКАНА "ПАЯК"-2021

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2021 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Закона за движение по пътищата и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип "Паяк", с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД "ИДТН";
3.Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II. Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 15.06.2021г. до 31.08.2021г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 20 000 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 09.06.2021г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

Петък, 21 Май 2021 12:11

Търг - ЛЯТНА ТЪРГОВИЯ

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 461/28.04.2021г. на Общински съвет - Поморие и Заповед № РД-16-615/10.05.2021г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


І. За отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години, на следните позиции:
1. Позиция № 204- за атракционни съоръжения – 12 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3960лв. без ДДС или 4752,00 лв. с вкл.ДДС.
2. Позиция № 208- сладолед – 6 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
3. Позиция № 258- сребърна бижутерия – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
4. Позиция № 259- сребърна бижутерия – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
5. Позиция № 259 А - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
6. Позиция № 260 - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
7. Позиция № 408 - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
8. Позиция № 261 – ретро фото – 9 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 4800лв. без ДДС или 5760 лв. с вкл.ДДС.
II. В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ.
III. Стъпка за наддаване 10 процента от началната годишна наемна цена без вкл. ДДС.
IV. Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга.
V. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 15.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
- втора дата - до 15.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VI. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:
6.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
6.2. Втора вноска - в срок до 15 юли на текущата година.
6.3 Трета вноска - в срок до 15 август на текущата година.
VII. Спечелилите публично оповестения търг ежегодно внасят гаранционни вноски за електроенергия , както следва:
- атракционни съоръжения - 200.00лв.
- сладолед - 400.00лв.
- сребърна бижутерия - 120.00лв.
- художник - 120.00лв.
- ретро фото - 450.00лв.
Част от гаранцията се възстановява в срок до 30.11. на текущата година ,след приспадане на ползваната ел.енергия през годината и ако са погасени всички задължения към ОП “СУОИ” и Община Поморие.
VIII. Спечелилите търга заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 100.00 лв. без вкл. ДДС.
IX. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 28.05.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 04.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Петък, 21 Май 2021 12:01

Търг - ЛЕТЕН БАЗАР ЯВОРОВ

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 460/28.04.2021г. на Общински съвет - Поморие и Заповед № РД-16-628/12.05.2021г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие , за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки съгласно приложената схема, както следва:

Тяло А
1.Павилион № 11 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

2.Павилион № 12 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

3.Павилион № 15 на площ от 8.21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.

Тяло Б
1.Павилион № 1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

2.Павилион № 2 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

3.Павилион № 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

5.Павилион № 7 на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.
2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на 3/ три/ месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VI. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 07.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 14.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

Петък, 31 Май 2019 11:17

ПОКАНА "ПАЯК"

ПОКАНА


Във връзка с наближаващия летен сезон 2019 г. и необходимостта от спазване на правилата, ограниченията и забраните за паркиране на ППС на паркинги и зони за паркиране, публична общинска собственост на територията на Община Поморие, ОП”СУОИ”–Поморие обявява набирането на оферти за сключване на договор за наем на специализиран автомобил тип „Паяк” за принудително отстраняване на неправилно паркирани ППС на територията на Община Поморие в съответствие с разпоредбите на Наредбата за организацията на транспортната дейност и безопастността на движение на водачите на ППС и пешеходците в Община Поморие.
I. Изисквания към кандидатите:
1. Да разполага с минимум 1 брой специализиран автомобил с краново устройство тип "Паяк", с подемен механизъм за повдигане на автомобили над 1500 кг, технически изправен, отговарящ на Закона за движение по пътищата и Правилника за прилагане на Закона за движението по пътищата;
2. Крановото устройство трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за безопасна експлоатация и технически надзор на повдигателните съоръжения и да е регистрирано в регионалния отдел на ГД "ИДТН";
3.Да притежава документ за извършване на обществен превоз на товари, съгласно чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози и Глава I, дял трети от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България;
4. Да осигури квалифицирания персонал на специализирания автомобил, притежаващи необходимият опит и квалификация за работа с краново устройство в градски условия.
II. Кандидатите следва да представят следните документи:
1.Оферта, която включва и предложение за цена;
2. Документ за сключена застраховка “Гражданска отговорност” за автомобила;
3. Удостоверение за техническа изправност на ППС, която допуска автомобила да се движи по пътищата отворени за обществено ползване;
4. Документи удостоверяващи извършени технически прегледи на автомобила;
5. Свидетелство за регистрация на автомобила;
6. Документи по изискванията към кандидатите.

Договорът ще бъде сключен за срок от 15.06.2019г. до 31.08.2019г.вкл. Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.
Прогнозна стойност на договора до 29 990 лв. без ДДС за целия срок на договора.
Място за изпълнение на договора: Територията на Община Поморие.

Срок за подаване на оферти до 17.00 часа на 07.06.2019г. в деловодството на ОП „СУОИ”-Поморие, ул.”Княз Борис І”96А.

За информация: тел.0596/ 2 22 31; 2 42 98.

Страница 1 от 21

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com