Вие се намирате тук

Начало Обяви Търг - ЛЕТЕН БАЗАР ЯВОРОВ

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Търг - ЛЕТЕН БАЗАР ЯВОРОВ

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.1, ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 460/28.04.2021г. на Общински съвет - Поморие и Заповед № РД-16-628/12.05.2021г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

І. За отдаване под наем, за срок от 8 /осем/ години на следните обекти разположени в имот с ПИ 57491.503.548 по КК на гр.Поморие , за продажба на сувенири, бижута и промишлени стоки съгласно приложената схема, както следва:

Тяло А
1.Павилион № 11 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

2.Павилион № 12 на площ от 6.30 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 126,00 лв.без вкл.ДДС или 151,20 лв.с вкл. ДДС.

3.Павилион № 15 на площ от 8.21 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,20 лв.без вкл.ДДС или 197,04 лв.с вкл. ДДС.

Тяло Б
1.Павилион № 1 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

2.Павилион № 2 на площ от 7.95 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 159,28 лв.без вкл.ДДС или 191,14 лв.с вкл. ДДС.

3.Павилион № 3 на площ от 8.06 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 161,20 лв.без вкл.ДДС или 193,44 лв.с вкл. ДДС.

4.Павилион № 5 на площ от 8.20 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 164,00 лв.без вкл.ДДС или 196,80 лв.с вкл. ДДС.

5.Павилион № 7 на площ от 8.78 кв.м. закрита площ, при начална месечна наемна цена в размер на 175,60 лв.без вкл.ДДС или 210,72 лв.с вкл. ДДС.
ІІ. Определя следните специфични условия по провеждане на публично оповестения явен търг:
1. В обектите по т.І може да се осъществява търговска дейност съобразно определеното предназначение-промишлени стоки,сувенири и бижутерия.
2.В публично оповестения явен търг могат да участват юридически и физически лица –търговци, регистрирани по ТЗ.
3. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 16.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
- втора дата - до 16.00 часа на последния работен ден преди датата на търга;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга в размер на 10% от началната годишна наемна цена без ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга
ІV. Спечелилите търга заплащат такса за поддържане чистотата на района в размер на 10% от достигната наемна цена на месец.
V. При предсрочно прекратяване на договора по вина на НАЕМАТЕЛЯ, същият следва да заплати неустойка в размер на 3/ три/ месечни наема, но не-повече от оставащите в срока на договора.
VI. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 07.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 14.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com