Вие се намирате тук

Начало Обяви Търг - ЛЯТНА ТЪРГОВИЯ

Последни коментари

Кой е тук

В момента има 103  гости и няма потребители и в сайта

Новини

Община Поморие

Официален уеб сайт на Община Поморие Община Поморие

Търг - ЛЯТНА ТЪРГОВИЯ

О Б Я В А

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, чл.14 ал.2 и ал.7 от ЗОС, във връзка с чл.86 ал.2 от Наредбата за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 461/28.04.2021г. на Общински съвет - Поморие и Заповед № РД-16-615/10.05.2021г. на Кмета на Община Поморие е

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ


І. За отдаване под наем, за срок от 5/пет/ години, на следните позиции:
1. Позиция № 204- за атракционни съоръжения – 12 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3960лв. без ДДС или 4752,00 лв. с вкл.ДДС.
2. Позиция № 208- сладолед – 6 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
3. Позиция № 258- сребърна бижутерия – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
4. Позиция № 259- сребърна бижутерия – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 3000лв. без ДДС или 3600 лв. с вкл.ДДС.
5. Позиция № 259 А - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
6. Позиция № 260 - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
7. Позиция № 408 - художник – 3 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 1200лв. без ДДС или 1440 лв. с вкл.ДДС.
8. Позиция № 261 – ретро фото – 9 кв.м. при начална тръжна годишна наемна цена в размер на 4800лв. без ДДС или 5760 лв. с вкл.ДДС.
II. В публично оповестения явен търг могат да участват физически или юридически лица-търговци регистрирани по ТЗ.
III. Стъпка за наддаване 10 процента от началната годишна наемна цена без вкл. ДДС.
IV. Депозит за участие в търга 10% от началната тръжна годишна наемна цена без вкл.ДДС, който се внася в деловодството на ОП «СУОИ»-Поморие, при подаване на документите за участие в търга.
V. Дата и срок за подаване на документите за участие в търга, както следва:
- първа дата - до 15.00 часа, на последния работен ден преди датата на търга;
- втора дата - до 15.00 часа на последния работен ден преди датата на търга, като първоначална тръжна цена за втора дата е достигната средна тръжна цена по видове дейности на първа дата;
В деловодството на ОП «СУОИ» гр. Поморие, ул. «Княз Борис І» № 96а.
Тръжната документация се закупува от ОП „СУОИ” гр. Поморие, ул. „Княз Борис І” № 96а, след заплащане на 60,00 /шестдесет/ лева с вкл. ДДС.
VI. Годишната наемна цена се дължи на три равни вноски, както следва:
6.1. Първа вноска – в срок до 15 юни на текущата година.
6.2. Втора вноска - в срок до 15 юли на текущата година.
6.3 Трета вноска - в срок до 15 август на текущата година.
VII. Спечелилите публично оповестения търг ежегодно внасят гаранционни вноски за електроенергия , както следва:
- атракционни съоръжения - 200.00лв.
- сладолед - 400.00лв.
- сребърна бижутерия - 120.00лв.
- художник - 120.00лв.
- ретро фото - 450.00лв.
Част от гаранцията се възстановява в срок до 30.11. на текущата година ,след приспадане на ползваната ел.енергия през годината и ако са погасени всички задължения към ОП “СУОИ” и Община Поморие.
VIII. Спечелилите търга заплащат годишна такса за поддържане чистотата на района в размер на 100.00 лв. без вкл. ДДС.
IX. Дата, час и място на провеждане на търга:
1.На 28.05.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за първа дата на провеждане на търга.
2.На 04.06.2021г. от 10:00 часа, в зала № 2 на Община Поморие, гр.Поморие, ул.”Солна“ № 5, за втора дата на провеждане на търга.

СПРАВКИ - 0596/2-42-98; 2-22-31; 2-27-99

За контакти

Централен офис

гр. Поморие, ул. "Княз Борис I" № 96а

тел: 0596 / 2 42 98; 2 27 99

тел./факс: 0596 / 2 22 31

e-mail: obshtinskipazari@abv.bg

За повече информация натиснете 

ТУК

Снимки от галерията

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com